De Auditcommissie Financiën & Risico’s: taak, samenstelling, focus en waarden

AfbeeldingDe Raad van Toezicht (RvT) van een zorgorganisatie stelt vaak aparte commissies in die toezien op specifieke aandachtsgebieden, zoals kwaliteit, financiën en risico’s. In de Governancecode wordt de taak en werkwijze van deze commissies niet verder uitgewerkt. Toch is het goed om een aantal aspecten te operationaliseren. In deze paper focus ik mij op de Auditcommissie Financiën & Risico’s van een care-organisatie. Lees verder >>>

Ingeklemd Toezicht

AfbeeldingDe coöperatie is de afgelopen jaren op grote schaal toegepast in de zorg.  Wanneer de zon schijnt, werkt een coöperatie prima. Echter wanneer de lucht betrekt en het zelfs gaat regenen, komen de minder prettige kanten ervan naar boven. Vooral als een coöperatie eveneens enig aandeelhouder is van een BV met een eigen, onafhankelijke raad van commissarissen. In dit artikel bespreek ik een praktijkcasus met als doel om toezichthouders op de mindere kanten van het model te wijzen. Lees verder >>>

 

Marktkennis maakt leegstandsproblematiek zorgvastgoed behapbaar

Afbeelding AfbeeldingDe huidige veranderingen in de zorg hebben tot gevolg dat veel zorginstellingen te kampen hebben met leegstaand vastgoed. Deze leegstandsproblematiek kent meerdere dimensies en het is dan ook noodzakelijk om dit probleem vanuit verschillende perspectieven te analyseren om tot een oplossing te komen. HEVO en Bureau Zorgmarketing sloegen de handen ineen en maken het leegstandsprobleem 

behapbaar voor hun opdrachtgevers. Lees verder >>>

 

Vraaggestuurd toezichthouden: de aanscherping van het toezicht

AfbeeldingDe rustige jaren voor leden van de raden van toezicht zijn echt voorbij. Vrijwel geen enkele instelling in de zorg, cultuursector en in mindere mate ook in het onderwijs ontkomt aan de transities en bezuinigingen die de overheid heeft uitgezet en die zijn ingegaan. Overal wordt nagedacht wat het marktaandeel en de nieuwe doelgroepen moeten gaan worden, welke samenwerkingsallianties in welke vorm nodig zijn, hoe het opgepoetst dienstenpakket in de etalage kan gaan pronken, welke aderlatingen tegen de minst mogelijke schade tot gunstigere kostprijzen kunnen leiden, hoe leegkomende intramurale voorzieningen gevuld kunnen gaan worden met nieuwe extramurale

handel waar wel financiering voor mogelijk is. Lees verder >>>

De vergoeding voor het toezicht mag flink omhoog

AfbeeldingPer 1 januari 2016  verdubbelt het plafond voor de bezoldiging van interne toezichthouders. Dat is een mooie erkenning voor het feit dat van het toezicht grotere professionaliteit wordt verwacht, maar ook van de grotere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.  In de praktijk blijken veel RvT’s met deze nieuwe situatie te worstelen. Een poging tot verheldering en een voorstel. Lees verder >>>

Outsourcen van beheer: de sleutel tot succesvol beleggen in zorgvastgoed

AfbeeldingDeze whitepage over het outsourcen van beheer van zorgvastgoed is geschreven als voorbeschouwing op de thesis van Erna Jonkman, student Vastgoed & Makelaardij aan de Hanzehogeschool Groningen. Aansluitend op in het oog springende zaken uit het onderzoek zetten Barbara Böhne1, Ron van Bloois2 en Ed van Tuil3 een aantal denk- en oplossingsrichtingen uit. Lees verder >>>

Is uw organisatie toegerust voor de transities?

AfbeeldingMet alle actuele ontwikkelingen op zorggebied staan gemeentes en zorgpartijen voor een enorme uitdaging. ‘Zorg in de buurt’ maakt het mogelijk om in vier stappen een pragmatisch plan van aanpak op te stellen, met samenwerking als sleutelwoord.

 

Lees verder >>>

Is uw organisatie toegerust voor de transities?

AfbeeldingPer 1 januari 2015 vinden de transities van WMO, de Jeugdzorg en de arbeidsparticipatie plaats. Deze transities leiden tot interessante strategische, tactische en operationele uitdagingen voor bestuurders, professionals en toezichthouders van organisaties die zorg en welzijn aanbieden in het sociale domein. Aan de hand van de zeven werkvelden uit de diabolo in de figuur beschrijven we hier enkele uitdagingen. Lees verder >>

Ster(k) in samenwerking

AfbeeldingHet speelveld in de gezondheidszorg verandert voortdurend. Iedere zorgorganisatie staat regelmatig voor strategische keuzen over zijn bedrijfsactiviteiten en over de vormgeving daarvan. Gaan we inzetten op WMO dienstverlening rond begeleiding als deze uit de AWBZ gaat, wordt dat een apart bedrijf of stoppen we met deze activiteiten? Hoe positioneren we ons vastgoed? Hoe starten we nieuwe activiteiten? Lees verder >>>

Wat bepaalt de meerwaarde van uw fusie? (advertorial)

AfbeeldingVeel ziekenhuizen houden zich momenteel bezig met fusies, het oprichten van coöperaties of het verkennen van alternatieve samenwerkingsvormen. Medisch inhoudelijke meerwaarde is daarbij essentieel. Maar hoe geeft u daar goed invulling aan? Lees verder>>>

Scheiden van Wonen en Zorg vereist een strategische benadering (advertorial)

AfbeeldingHet overheidsbeleid van het scheiden van wonen en zorg en de forse bezuinigingen binnen de GGZ zorgen voor de nodige hoofdbrekens bij bestuurders, controllers, hoofden vastgoed en bij Raden van Toezicht. Immers wat te doen met vrijkomende plaatsen die niet meer kunnen worden ingevuld met verblijfsplaatsen. Lees verder...

Small is beautiful - kwaliteit en diversiteit in de collectief gefinancierde ouderenzorg

Afbeelding"In de toekomst komen in verpleeghuizen mensen met veel zwaardere zorg. Dat moeten we anders gaan organiseren: kleinschalig, met hoger gekwalificeerd personeel en minder management.", aldus Martin van Rijn op 17 november in het actualiteitenprogramma Pauw. Kleinschaligheid was het woord dat de staatsecretaris meerdere keren in de mond nam tijdens het spraakmakende interview met betrekking tot de zorg voor zijn moeder in een verpleeghuis.

Uit praktijkonderzoek  - uitgevoerd door ondergetekende - is onlangs gebleken dat kleinschaligheid een positieve invloed heeft op de kwaliteit van zorg in een intramurale zorgorganisatie. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide documentenanalyse, interviews met beslissers in de zorg én interviews met zes bestuurders van kleine organisaties. In het onderzoek wordt een breed beeld geschetst van het huidige, snel veranderende zorglandschap én in het bijzonder de strategische positie van kleine zorgorganisaties (omzet van < 10 miljoen) daarbinnen.

Lees hier het volledige artikel van A. Poolen-van den Brink (MBA) en Prof. dr. I. Bongers

Zorg in Verandering: Revolutie of organische ontwikkeling?

AfbeeldingHet thema van het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging van bestuurders in de Zorg (NVZD) juni 2014, was ‘Besturen anno 2020, lessen uit het verleden en het pad naar de toekomst’. Verschillende inleiders uit de wetenschap, de adviespraktijk en de zorgsector gaven hun visie op de professionalisering van bestuur en leiderschap in de zorg. Daarnaast was er in het congresmodel veel ruimte voor ontmoeting, discussie en dialoog. Als dagvoorzitter viel het mij op dat de woorden ‘doorbraak’, ‘transformatie’, ‘transitie’, ‘(digitale)revolutie’, ‘dynamiek’ en ‘complexiteit’ veelvuldig de revue passeerden. De notie van geleidelijke, organische ontwikkeling was veruit in de minderheid. Dat inspireerde mij om een beschouwing te wijden aan ‘leiderschap bij verandering in de zorg’.

Lees hier het volledige artikel van René Weijers

Is uw organisatie toegerust voor de transities?

AfbeeldingPer 1 januari 2015 vinden de transities van WMO, de Jeugdzorg en de arbeidsparticipatie plaats. Deze transities leiden tot interessante strategische, tactische en operationele uitdagingen voor bestuurders, professionals en toezichthouders van organisaties die zorg en welzijn aanbieden in het sociale domein. Aan de hand van de zeven werkvelden uit de diabolo in de figuur beschrijven we hier enkele uitdagingen. Lees verder >>

Samen werken aan toekomstbestendig zorgvastgoed

AfbeeldingBeheer van zorgvastgoed is door wijzigingen in de regelgeving erg complex geworden en vraagt om een nieuwe manier van denken en werken. Voor een efficiënte herstructurering is het inmiddels onontbeerlijk dat zorginstellingen hun krachten bundelen met marktpartijen zoals woningcorporaties, ontwikkelende bouwers of institutionele beleggers. Een goede samenwerking tussen deze twee partijen vormt de basis voor een toekomstbestendige visie op zorgvastgoed. Lees verder >>>

Als het stormt…… (advertorial)

Over groepsdynamische aspecten in de raad van toezicht

AfbeeldingDe laatste tijd wordt er veel geschreven over gedrag en cultuur binnen de bestuurs- en toezichtkamer. Veel publicaties constateren (terecht) dat – meer dan de codes en regels- gedrag en cultuur belangrijk zijn voor goed toezicht, maar daar blijft het dan bij. Wát er dan aan de hand is en waar je als raad van toezicht dan bij gedrag en cultuur op moet letten, daar is minder over geschreven.

In deze whitepaper doen we dat aan de hand van een theorie over teamontwikkeling. Wilt u daarbij ook concrete handvaten voor de toezichtpraktijk?  Lees dan de magazine Lucide, licht op bestuur en toezicht. Lees hier verder >>>

Jaarlijkse Upload Sessie voor toezichthouders: 22 januari 2014 in Utrecht (advertorial)

AfbeeldingWat zijn de meest essentiële ontwikkelingen in zorg en welzijn die van belang zijn voor de toezichthouders in deze sectoren? Over dit onderwerp organiseert de NVTZ Academie voor toezichthouders in zorg en welzijn de “Jaarlijkse Upload Sessie” op 22 januari 2014 in het Capgeminigebouw te Utrecht.
Lees verder >>>

Ster(k) in samenwerking

AfbeeldingHet speelveld in de gezondheidszorg verandert voortdurend. Iedere zorgorganisatie staat regelmatig voor strategische keuzen over zijn bedrijfsactiviteiten en over de vormgeving daarvan. Gaan we inzetten op WMO dienstverlening rond begeleiding als deze uit de AWBZ gaat, wordt dat een apart bedrijf of stoppen we met deze activiteiten? Hoe positioneren we ons vastgoed? Hoe starten we nieuwe activiteiten? Lees verder >>>

Bijeenkomst: Uw dromen waarmaken in de zorg - 25 september

Drieluik van financiering - strategisch vastgoedbeleid - governance

AfbeeldingIn een exclusieve bijeenkomst voor Raden van Bestuur en Toezicht wordt ingegaan op thema’s als financiering, risicomanagement, corporate real estate management en de governance-rol. Onder leiding van Ruud Koolen nemen C3 adviseurs en managers, Apollo Zorgvastgoed en HEVO  u de diepte in. Lees verder >>>

 

Scheiden van Wonen en Zorg vereist een strategische benadering (advertorial)

AfbeeldingHet overheidsbeleid van het scheiden van wonen en zorg en de forse bezuinigingen binnen de GGZ zorgen voor de nodige hoofdbrekens bij bestuurders, controllers, hoofden vastgoed en bij Raden van Toezicht. Immers wat te doen met vrijkomende plaatsen die niet meer kunnen worden ingevuld met verblijfsplaatsen. Lees verder...

I-FourC helpt u op weg (Advertorial)

AfbeeldingM-Health is een verrijking voor zorginstellingen en past bij het nieuwe werken. Digitalisering is een onderliggende voorwaarde voor m-Health, waardoor besparingen met betrekking tot tijd, fysieke ruimte en overtollige mankracht gerealiseerd kunnen worden. Lees verder >>>

Wat bepaalt de meerwaarde van uw fusie? (advertorial)

AfbeeldingVeel ziekenhuizen houden zich momenteel bezig met fusies, het oprichten van coöperaties of het verkennen van alternatieve samenwerkingsvormen. Medisch inhoudelijke meerwaarde is daarbij essentieel. Maar hoe geeft u daar goed invulling aan? Lees verder>>>

Als het stormt…… (advertorial)

Over groepsdynamische aspecten in de raad van toezicht

AfbeeldingDe laatste tijd wordt er veel geschreven over gedrag en cultuur binnen de bestuurs- en toezichtkamer. Veel publicaties constateren (terecht) dat – meer dan de codes en regels- gedrag en cultuur belangrijk zijn voor goed toezicht, maar daar blijft het dan bij. Wát er dan aan de hand is en waar je als raad van toezicht dan bij gedrag en cultuur op moet letten, daar is minder over geschreven.

In deze whitepaper doen we dat aan de hand van een theorie over teamontwikkeling. Wilt u daarbij ook concrete handvaten voor de toezichtpraktijk?  Lees dan de magazine Lucide, licht op bestuur en toezicht. Lees hier verder >>>

Whitepaper - Gezonde Governance

Afbeelding

Hoe zorgt een organisatie in zorg of welzijn dat zijn governance ‘gezond’ is? Wat is gezonde governance? En hoe krijg je dat voor elkaar? Om de governance gezond te houden is permanente aandacht van raad van toezicht en raad van bestuur nodig. 

Lees verder >>>

Aanmelden

Meld u aan met uw LinkedIn-profiel om aan de dialogen deel te nemen.

Log in met LinkedIn

In samenwerking met

Afbeelding NVZD
Nederlandse vereniging van bestuurders in de zorg
Afbeelding NVTZ
Toezichthouders in zorg en welzijn