Voorwaarden

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam www.lucide.info berusten bij Bohn Stafleu van Loghum (BSL), voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op www.lucide.info.

 

Eigendomsrechten
Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van BSL en haar toeleveranciers op de inhoud van www.lucide.info: zowel in zijn geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of deze informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Springer Media c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van www.lucide.info en haar dochtersites slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit www.lucide.info en haar dochtersites op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen, in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen doen verschijnen of anderszins openbaar maken.

 

Gegevensverwerking en aansprakelijkheid
De verwerking van de gegevens op www.lucide.info en haar dochtersites en de totstandkoming van www.lucide.info en haar dochtersites is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. BSL noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op www.lucide.info en haar dochtersites is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van BSL c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via www.lucide.info of haar dochtersites aangeboden informatie.
 
Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. BSL is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van www.lucide.info of haar dochtersites voor gebruiker. BSL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. De aansprakelijkheid van BSL, de personeelsleden van BSL en de personen voor wie BSL verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving die aan haar toerekenbaar is), is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

 

Meer informatie
Bohn Stafleu van Loghum
Postbus 246
3990 CA Houten
Telefoon: (030) 638 37 36

Aanmelden

Meld u aan met uw LinkedIn-profiel om aan de dialogen deel te nemen.

Log in met LinkedIn